เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ข้อมูลแผนดำเนินงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา2554
‹ ย้อนกลับ  
จำนวน: 9 องค์ประกอบ  
องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ
  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.๑.๑)
  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ ๑๖.๑)
  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ ๑๖.๒)
  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑.๓ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ. ๑๗)
องค์ประกอบที่ ๒ การเรียนการสอน
  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ. ๒.๑)
  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.๒.๒)
  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒.๑ การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.๑๔)
  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.๒.๔)
  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ( สกอ.๒.๕ )
  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗ ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.๒.๗)
  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗.๓ ผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด (สมศ.๓)
  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗.๔ ผู้สำเร็จการศึกษาที่สอบข้อสอบมาตรฐานผ่านในครั้งแรก (สมศ.๔)
  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๘ ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา (สกอ.๒.๘)
องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.๓.๑)
  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.๓.๒)
องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย
  ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.๔.๑)
  ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑.๑ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.๕)
  ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ความรู้จากงานวิจัยระบบและกลไกการจัดการหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.๔.๒)
  ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒.๑ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ (สมศ.๖)
  ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒.๒ ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.๗)
  ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย (สกอ.๔.๓)
องค์ประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแก่สังคม
  ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.๕.๑)
  ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑.๑ ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (สมศ.๘)
  ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. ๕.๒)
  ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒.๑ ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ. ๙)
  ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ (สมศ. ๑๘)
  ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓.๑ ผลการชี้นำและหรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน ด้านสุขภาพ (สมศ ๑๘.๑)
  ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓.๒ ผลการชี้นำและหรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน ด้านสิ่งแวดล้อม (สมศ ๑๘.๒)
องค์ประกอบที่ ๖ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.๖.๑)
  ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑.๑ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.๑๐)
  ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑.๒ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. ๑๑)
องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ
  ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.๗.๑)
  ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑.๑ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (สมศ.๑๓)
  ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ. ๗.๒)
  ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.๗.๓)
  ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ ๗.๔)
องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ
  ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.๘.๑)
องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกลการประกันคุณภาพ
  ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน (สกอ ๙.๑ )
  ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑.๑ ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.๑๕ )
 
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48