94/61การประชุมวิชาการ เรื่องนวัตกรรม 4.0 : พลังบำบัดสู่สุขภาวะผู้สูงวัยด้วย

        94/61การประชุมวิชาการ เรื่องนวัตกรรม 4.0 : พลังบำบัดสู่สุขภาวะผู้สูงวัยด้วยการพยาบาลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือก

 วันที่ประกาศ : 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 ผู้ประกาศ : ??????????
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘