92/61โครงการประชุมวิชาการ เรื่องกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนยุค 4

        92/61โครงการประชุมวิชาการเรื่องกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนยุค 4.0

 วันที่ประกาศ : 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 ผู้ประกาศ : ??????????
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘