90/61โครงการอบรม 1. หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาการบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่ 47

        90/61โครงการอบรม
1. หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาการบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่ 4
2. หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาผู้บริหารระดับต้น


 วันที่ประกาศ : 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 ผู้ประกาศ : ??????????
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘