คู่มือการปฏิบัติงาน

        1.คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่   

 วันที่ประกาศ : 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 ผู้ประกาศ : ??????????
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘