การจัดการพลังงานภายในอาคาร ปี 2560

       

การจัดการพลังงานในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  ปี 2560

1.นโยบายการจัดการพลังงาน -->>

2.1 คณะทำงานการจัดการพลังงาน -->>

2.2 โครงสร้างคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน -->>

3.คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในด้านการจัดการพลังงาน -->>

4.แผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน -->>

5. รายงานการประชุมประจำปี การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องการจัดการพลังงาน ปี 2560-->> วันที่ประกาศ : 9 มกราคม พ.ศ. 2560

 ผู้ประกาศ : ??????????
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘