การจัดการพลังงานภายในอาคาร ปี 2559

       

การจัดการพลังงานในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  ปี 2559

1.นโยบายการจัดการพลังงาน -->>

2.1 คณะทำงานการจัดการพลังงาน -->>

2.2 โครงสร้างคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน -->>

3.คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในด้านการจัดการพลังงาน -->>

4.แผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน -->>

5.รายงานการประชุมประจำปี การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องการจัดการพลังงาน ปี 2559 -->> วันที่ประกาศ : 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

 ผู้ประกาศ : ??????????
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘