การจัดการพลังงานปี 2556

       

การจัดการพลังงานปี 2556


      นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ปี 2556

 

    คณะกรรมการจัดการพลังงาน ปี 2557

   คณะอนุทำงานด้านจัดการพลังงาน ปี 2557

  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ด้านการจัดการพลังงาน

 

   คณะประเมินภายในการจัดการพลังาน ปี 2556

   แผนอบรมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2556

  แผนกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ปี 2556

 สรุปประชุมประจำปี ทบทวน วิเคราะห์ แก้ไขข้อบกพร่องการจัดการพลังงาน ปั 2556 วันที่ประกาศ : 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘